menu
Word Lid
verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2018 BRAKEL

Onze gemeente, onze mensen, onze toekomst

Weer trots zijn op Brakel!

Brakel verdient een efficiënt en goed werkend gemeentebestuur. Het Vlaams Belang wil daarom, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, een deal sluiten met de inwoners van Brakel. Geef het Vlaams Belang op zondag 14 oktober 2018 de kans om Brakel opnieuw op de sporen te zetten. De voorbije 18 jaar zijn de VLD en SP.A aan het roer geweest. Het resultaat daarvan zien we vandaag. Uit de Grote Gemeentetest van Het Nieuwsblad blijkt dat onze gemeente op plaats 154 van de 308 Vlaamse gemeenten staat. Dit kan veel beter. Dus wat heeft de Brakelaar eigenlijk nog te verliezen? Stel dat we erin slagen om deel uit te maken van het volgende gemeentebestuur, dan zijn we bereid om in het midden van de legislatuur (na 3 jaar), een referendum te organiseren zodat alle inwoners kunnen oordelen of ze al dan niet tevreden zijn over ons beleid. Is het resultaat positief dan doen we nog 3 jaar verder tot de volgende verkiezingen. Zijn de inwoners niet tevreden: dan stappen we vrijwillig op. Het wordt hoog tijd dat er opnieuw naar de bevolking wordt geluisterd. Het thema migratie leeft vandaag nog sterker dan in 2012.

Het gemeentebestuur is op vlak van veiligheid meermaals tekortgeschoten: overvallen, diefstallen, vandalisme, vechtpartijen, inbraken, enzoverder. Deze zaken werden te vaak geminimaliseerd. Onbegrijpelijk. Het Vlaams Belang eist dan ook een harde aanpak en een lik-op-stukbeleid want de Brakelaar pikt het niet meer. Ook andere thema’s zijn voor het Vlaams Belang belangrijk: zo moet de strijd tegen de verloedering en het sluikstorten opgedreven worden. Bejaarden moeten in rusthuizen de zorg krijgen die ze verdienen. Er moet meer aandacht gaan naar onze lokale middenstand en onze jeugd, evenals naar andersvaliden want vaak zijn bushaltes niet aangepast, liggen heel wat voetpaden er rampzalig bij, is er te weinig parkeergelegenheid, enzoverder. Op de volgende bladzijden vindt u ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben maximaal rekening gehouden met de geformuleerde bezorgdheden die in onze gemeente spelen, en hebben we die omgezet naar effectieve programmapunten. Hiermee vervult het Vlaams Belang eens te meer zijn rol van echte volkspartij die begaan is met het wel en wee van de inwoners van Brakel.

Samen met u willen we weer trots zijn op Brakel!

Herkenbaar, democratisch en goed georganiseerd

De toenemende aanwezigheid van vreemdelingen doet heel wat inwoners van Brakel vervreemden van hun vertrouwde omgeving. Onze inwoners zien (sociale) woonwijken veranderen zodat mener zich niet meer thuis voelt. Het Vlaams Belang wil dat de Brakelaars zich thuis kunnen blijven voelen in hun gemeente. Vreemdelingen die zich hier langdurig willen vestigen, moeten zich aanpassen aan onze cultuur, waarden en normen.

Actiepunten voor een herkenbare gemeente:

Vlaams karakter benadrukken


• Het gemeentebestuur moet consequent de Nederlandse taal gebruiken.
• Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving houden.
• Immigranten die hun ‘rechten’ willen laten gelden, moeten er zelf voor zorgen dat ze de nodige documenten begrijpen.
• Premies (of belastingvermindering) voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal.
• Het gemeentebestuur moet controleren op niet-Nederlandstalige productinformatie.
• Het gemeentebestuur bevlagt op 11 juli de openbare gebouwen met de vlag van de Vlaamse gemeenschap en spoort de Brakelaar aan die dag ook thuis de Vlaamse Leeuw uit te hangen.
• Een schepen krijgt de bevoegdheid ‘Vlaamse Zaken’
• Nieuwe inwoners ontvangen een pakket ‘Welkom in onze Vlaamse gemeente’ met daarin een leeuwenvlag, een dvd die Vlaanderen en het Vlaamse karakter van de gemeente in de verf zet, enz.

Vervreemding stoppen

Het Vlaams Belang bepleit een wettelijke regeling die gebaseerd is op, en mogelijks strenger is dan de vroegere, naar de liberale politicus genoemde, Wet Gol, waarbij een gemeente in welbepaalde omstandigheden de immigratiedruk – die in feite veroorzaakt is door de federale immigratiepolitiek - van antwoord kan dienen door een vestigingsstop toe te passen.

• Brakel moet duidelijk maken dat het absorptievermogen van de gemeente een grens heeft. Gettovorming, zoals in Hemelrijk, de stationsbuurt en Leeuwbrug, moet vermeden worden en waar het al bestaat, beslist worden aangepakt. Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur sociale woonprojecten oordeelkundig, kleinschalig inplant zodat ze de sociale mix van een wijk niet breken of geen aanzet geven tot het ontstaan van getto’s.
• Huisvestingsmaatschappijen moeten binnen de wettelijke mogelijkheden voorrang geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken.
• De lokale huisvestingsmaatschappijen moeten nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands in de sociale huisvesting, zodat elke sociale huurder in de toekomst behoorlijk Nederlands spreekt en begrijpt. Dit zal de leefbaarheid in sociale woonblokken bevorderen en vervreemding tegengaan.
• Huisvestingsmaatschappijen moeten een kordaat beleid voeren tegen overlast. Het contract moet opgezegd worden van wie structureel overlast (sluikstorten, hinderlijk lawaai, drugs, enz.) veroorzaakt.
• Het Vlaams Belang wil een retributiereglement invoeren op de inschrijving van nieuwkomers uit niet-EU-landen: elke vreemdeling (niet EU) betaalt een vergoeding van 50 euro (wettelijke maximum) voor zijn of haar tijdelijke verblijfskaart.

Terugkeerbeleid ondersteunen

Het gemeentebestuur moet een consequente uitwijzing van illegalen en criminele vreemdelingen actief ondersteunen. Naast een actief opsporingsbeleid ten aanzien van personen die zich illegaal op het grondgebied bevinden, moeten lokale besturen ook de hier legaal verblijvende vreemdelingen actief informeren over de mogelijkheden van de programma’s van vrijwillige terugkeer.

• Het Vlaams Belang wil dat binnen het korps van de lokale politie een aparte opsporingsbrigade wordt opgericht die systematische controles uitvoert.
• De politiezone richt een ‘Meldpunt Illegaliteit’ op.
• Actieve ondersteuning van remigratie-initiatieven.

Opvang asielzoekers

Het Vlaams Belang wil dat wanneer de federale regering wordt geconfronteerd met een plots capaciteitsprobleem in de opvang van vluchtelingen en zich richt tot de lokale besturen, het gemeentebestuur van Brakel autonoom moet kunnen beslissen over het al dan niet aanvaarden van asielzoekers op zijn grondgebied.
• Het gemeentebestuur van Brakel moet het lokale opvanginitiatief (LOI) helemaal afbouwen om de druk op de federale regering te verhogen om te voorzien in voldoende gesloten opvangcapaciteit.

Niet het OCMW van de wereld

Brakel en bij uitbreiding Vlaanderen kan niet het OCMW van de hele wereld zijn. Het gemeentebestuur moet wie zich frauduleus toegang tracht te verschaffen tot erkenning of een verblijfsvergunning en vervolgens een vervangingsinkomen, er onverbiddelijk uitfilteren.

• Ambtenaren van de sociale diensten mogen zich niet kunnen verschuilen achter hun zwijgplicht om illegalen en personen die zich schuldig maken aan asielfraude, niet bekend te maken bij het gerecht.
Indien zij dit toch doen moeten ze gesanctioneerd worden.
• Schijnhuwelijken en in schijn wettelijk samenwonen moeten actief worden opgespoord en gemeld worden aan het gerecht.
• De ambtenaar van de burgerlijke stand moet over een administratieve staf beschikken die elk mogelijk schijnhuwelijk en in schijn wettelijk samenwonen grondig onderzoekt. Binnen de lokale politie dient een cel te zijn die zich daar actief mee bezighoudt.

Halt aan islamisering

De groeiende aanwezigheid van de islam is ontegensprekelijk een vervreemdende factor.

• Het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen moet verboden worden voor het gemeentepersoneel en voor externe projectmedewerkers.
Zo’n verbod moet ook gelden in de scholen.

• Verenigingen die de islam promoten, mogen niet gesubsidieerd worden.
• Aan de vraag tot het aanbieden van halalmaaltijden mag niet worden toegegeven.
• Het gemeentebestuur moet er streng over waken dat er geen verdoken onverdoofd slachten plaatsvindt. Meldingen van overtredingen moeten altijd onderzocht worden.
Bovendien moet er actief gecontroleerd worden en altijd proces-verbaal worden opgemaakt.

Voor heel wat islamieten lijkt respect eenrichtingsverkeer te zijn, waarbij het voor hen niet nodig is om zelf respect op te brengen voor de waarden en tradities van onze samenleving, zoals de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Daarom:
• Huwelijken mogen niet voltrokken worden wanneer de bruid of de bruidegom niet de nodige beleefdheid kan opbrengen om de burgemeester, de schepen of het gemeenteraadslid de hand te drukken. Uiteraard moet dit respect ook opgebracht worden voor de ambtenaren die de plechtigheid bijstaan.

Vreemdelingenstemrecht afschaffen

Het vreemdelingenstemrecht moet worden afgeschaft. Het hart van deze mensen ligt vaak nog in hun thuisland en helemaal niet hier. Bij vorige verkiezingen in andere gemeenten bleek dat allochtone kiezers etnisch stemmen. Zij stemmen voor kandidaten met dezelfde etnische of nationale afstamming. Dat verklaart waarom kandidaten van een bepaalde origine dankzij een groot aantal voorkeurstemmen worden verkozen op ‘onverkiesbare’ plaatsen.

• Het Vlaams Belang wil niet dat het gemeentebestuur buitenlanders stimuleert om zich in te schrijven als kiezer.

Vlaamse gezinnen aantrekken: oprichting gemeentelijke woonregie

Het Vlaams Belang wil jonge gezinnen met kinderen aantrekken.

• Het gemeentebestuur moet investeringen in renovaties aanmoedigen in buurten die te kampen hebben met sociale achterstelling, leefbaarheidsproblemen of verkrotting. Goedkopere bouwgronden, renovatiepremies en huurtoelagen moeten het aantrekkelijker maken voor Vlaamse gezinnen om zich in Brakel te vestigen.

De situatie van overbevolking en ontnederlandsing zoals ze nu is, kunnen we nog altijd beheersen mits een goed beleid, maar als dit nog twintig jaar doorgaat, dan krijg je een nog meer verstedelijkt gebied en een steeds kleiner wordend percentage Nederlandstaligen. Jonge Vlaamse gezinnen zullen blijven wegtrekken.
• Oprichting Gemeentelijke woonregie: Vlaams Belang wil Nederlandstalige gezinnen aanmoedigen om hier te blijven. Daarom pleiten we voor een doordacht, ambitieus en actief woonbeleid. Een groot deel van de woonmarkt zal natuurlijk vrij blijven, maar daarnaast kan het gemeentebestuur een eigen aanbod creëren en voorrang geven aan wie in de gemeente woont, werkt, naar school gaat of lid is van een vereniging. Concreet: de gemeentelijke woonregie verkoopt een aantal woningen en bouwt weer nieuwe. De kracht van zo’n beleid is het schaalvoordeel. Als de woonregie bv. tien woningen bouwt, is dat per stuk goedkoper dan als je er één bouwt. Die winst kan de woonregie gebruiken om het fonds aan te dikken en om de prijs te laten zakken, zodat men mensen aantrekt die anders de gemeente verlaten. De woonregie begint met enkele verpauperde woningen aan te kopen en te verhuren, en als de huizen ernaast vrijkomen, dan worden deze opgekocht. Als zo een aantal woningen werden verworven, kan de woonregie ze renoveren of vervangen. Bij een verkoop aan een jong Vlaams gezin blijft de woonregie dan voor 1% eigenaar, zodat ze mee kan bepalen aan wie het wordt doorverkocht.

Geen multiculturele indoctrinatie in onze scholen

 • De multiculturele indoctrinatie in het onderwijs moet onmiddellijk stoppen. Onze normen en waarden staan voorop.
 • Nederlands in de klas en op de speelplaats
  Voor het Vlaams Belang zijn kennis- en cultuuroverdracht essentiële taken van het onderwijs. Het gebruik van het Nederlands maakt daar volstrekt deel van uit. Het spreken van andere talen dan het Nederlands op de speelplaats of zelfs in de klas, dreigt de taalverwerving door anderstalige leerlingen te vertragen. Voor een aantal van hen is de school immers de enige plaats waar ze het Nederlands kunnen oefenen. In ‘multiculturele scholen’ zullen de Vlaamse leerlingen dan weer het eerste slachtoffer zijn. Zij kunnen er plots mee geconfronteerd worden dat niet het Nederlands, maar een andere taal de voertaal op de speelplaats is. Het onderwijzend personeel moet een duidelijk Nederlandstalig karakter hebben.

  • Het Vlaams Belang drukt erop dat in onze scholen het Nederlands de voertaal moet zijn en de enige omgangstaal tussen de leerlingen onderling, zowel in de klas als op de speelplaats. Dat geldt eveneens voor de leerkrachten en in contacten met de ouders. In onze gemeentescholen mag van deze richtlijn niet worden afgeweken.

  Actiepunten voor een democratische gemeente:

  Burgemeester rechtstreeks verkiezen

  Het Vlaams Belang is groot voorstander van de directe democratie. Wij vinden dat de Brakelaar een zo groot mogelijke invloed op de politieke besluitvorming dient uit te oefenen en dat de politici over belangrijke onderwerpen geen beslissingen mogen nemen zonder dat de bevolking daarover haar mening heeft kunnen geven.

  • De gemeenteraadskiezers dienen zelf en rechtstreeks hun burgemeester te kunnen verkiezen.

  Onbestuurbaarheid aanpakken

  • Het Vlaams Belang wil dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een individuele schepen, een burgemeester of zelfs het gehele gemeentebestuur af te zetten. Dat moet kunnen gebeuren met een gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen.

  Graaicultuur stoppen

  • Het Vlaams Belang wil volledige transparantie over de inkomsten van mandatarissen. Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten, inclusief voordelen in natura, verkregen uit hun mandaten permanent openbaar te maken. Dat dient alleszins te gebeuren via de gemeentelijke webstek.

  Gemeenteraad versterken

  Visievorming en het maken van strategische keuzes moet de eerste taak van de gemeenteraad zijn en niet het gepalaver over allerlei details. Nu eigent het gemeentebestuur zich al te vaak de bewindsmacht toe en krijgen gemeenteraadsleden nog louter een controlerende functie toebedeelt. De openbare raadsvergadering moet de plaats zijn waar het beoogde beleid wordt besproken en de concrete invulling ervan wordt beslist, niet de besloten vergadering van het schepencollege.

  • De delegatiemogelijkheden van de gemeenteraad naar het gemeentebestuur toe moeten scherper worden begrensd. Dit zowel wat de mogelijkheid tot het delegeren van bevoegdheden betreft als de financiële marge waarbinnen delegatie mogelijk is.
  • Er moet een periodieke rapporteringsverplichting van het gemeentebestuur omtrent elke gedelegeerde bevoegdheid worden opgelegd.

  Loon naar werken

  In tegenstelling tot gemeenteraadsleden die een zitpenning ontvangen als zij aanwezig zijn op een raadsvergadering, is de wedde van de burgemeester of schepen niet gekoppeld aan de deelname aan vergaderingen van het college en/of de gemeenteraad. Het is dan ook verantwoord dat er een financiële sanctie decretaal vastgelegd wordt vanaf een bepaalde mate van afwezigheid. Om de meest diverse redenen immers durven leden van het gemeentebestuur wel eens wegblijven van een gemeenteraad.

  • De wedde van een burgemeester of schepen moet worden verminderd wanneer de mate van aanwezigheid op de gewone vergaderingen van het schepencollege of gemeenteraad lager is dan 90%. De referentieperiode start op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De sanctionering bestaat erin dat een percentage van de wedde wordt teruggevorderd overeenkomstig het hoogste afwezigheidspercentage vastgesteld op de vergaderingen van het college of de gemeenteraad.

  Echte inspraak voor inwoners

  Vaak ontpoppen zogezegde ‘inspraakrondes’ van het gemeentebestuur zich tot pure propagandatochten omdat de beslissing eigenlijk al genomen is. We kennen ondertussen ook de zogenaamde ‘internetinspraak’ waaraan inwoners kunnen deelnemen. Veel respons komt daar meestal niet op. Het Vlaams Belang hekelt het organiseren van zo’n schijninspraak.

 • Inspraakmomenten moeten plaatsvinden vóór of bij aanvang van het planningsproces.
  • Inspraakvervolgen moeten zo worden afgestemd dat de deelnemende inwoners het overzicht op het planningsproces kunnen behouden. De inwoners moeten via échte inspraak mee kunnen sturen en hun kennis moet aangesproken kunnen worden.
  • Het Vlaams Belang wil dat aan elke inspraak georganiseerd door het gemeenbestuur kwaliteitsparameters worden verbonden. Minstens moet objectief de doelstelling van een gepland project worden uitgelegd, moet het draagvlak worden getoetst, en moeten de deelnemende inwoners ruim de tijd krijgen om te reageren en vragen te stellen. Er dient ook duidelijk te worden aangegeven of, en zo ja, op welk moment van het planningsproces, het gemeentebestuur zich zal binden aan de inspraak en dat zichtbaar zal maken in het gemeentebudget.
 • Gemeenteraad live uitzenden

 • De zittingen van de gemeenteraad moeten via ‘livestream’ worden uitgezonden via de gemeentelijke webstek.

 • Oprichting jeugdgemeenteraad

  De mondige jeugd verdient een stem in het democratische werkingsproces. Een jeugdgemeenteraad verdient daarom alle ondersteuning in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst en de Brakelse scholen.

  • De afgevaardigden van de Jeugdgemeenteraad worden elk schooljaar aangeduid uit de verschillende Brakelse scholen, waarna ze de eed afleggen bij de burgemeester. De inspraak van deze jongeren mag zich niet beperken tot het domein van het jeugdbeleid, maar moet zich kunnen uitstrekken over alle domeinen. Tijdens de verschillende vergaderingen kunnen thema's als verkeersveiligheid, milieu, speelpleinen, kinderrechten, enzovoort aan bod komen, telkens bekeken vanuit het standpunt van de jeugd.

  Actiepunten voor een goed georganiseerde gemeente:

  Competent en vaardig besturen

 • We moeten af van schepenen en een burgemeester die op hun ‘zitdag’ een antwoord beloven of inwoners wegsturen met weinig afdoende informatie. Op de ‘zitdag’ van een schepen of burgemeester moeten de ambtenaren die instaan voor de beleidsdomeinen van die schepen of van de burgemeester, aanwezig zijn. De bevoegde ambtenaar geeft concrete antwoorden op vragen die inwoners dan stellen. Wanneer de schepen of burgemeester zich in het antwoord mengt, wordt dat genoteerd.
  • Bij de aanwerving van personeel is bekwaamheid en eventuele ervaring van de kandidaat het enige criterium.
  • Het gemeentebestuur moet niet alleen aan zijn ambtenaren, maar ook aan de leden van het schepencollege minimale kwaliteitseisen opleggen. De burgemeester en schepenen die niet stelselmatig deelnemen aan vorming die binnen hun vakgebied past, worden geacht niet aan die kwaliteitseisen te voldoen en moeten door de gemeenteraad met een gemotiveerde stemming op basis van een motie van wantrouwen uit hun ambt kunnen worden gezet.

 • Gezond investeren

  Het Vlaams Belang keurt het niet af dat het gemeentebestuur met voorzichtigheid investeert. Niet investeren of investeringen verregaand terugschroeven is evenwel geen goed idee. Al zeker niet wanneer het gaat om onderhoudsinvesteringen. Uitgesteld onderhoud zal zich wreken en later de kosten extra de hoogte in jagen. Een gezond investeringsbeleid gaat uit van lokale noden en stelt daarin, omwille van budgettaire beperkingen waarmee het gemeentebestuur nu eenmaal heeft af te rekenen, prioriteiten, maar gebruikt het schrappen van investeringen niet als structurele methode om het financiële evenwicht te bewaren. Politiek geïnspireerde investeringen die resulteren in megalomane projecten of zich kenmerken door een berekende investeringspiek in het jaar voor de lokale verkiezingen, zijn geen voorbeeld van een gezond investeringsbeleid.

  • Het gemeentebestuur mag zich niet schuldig maken aan een investeringsbeleid dat vooral het opbouwen van een verkiezingsbonus beoogt.
  • Er mag niet worden beknibbeld op onderhoudsinvesteringen.
  • Er moet een realistisch investeringsplan voor de duur van de gehele legislatuur worden opgesteld.
  • Investeringen in buitenlandse projecten moeten worden geweerd of minstens uitvoering gemotiveerd en er moet worden aangetoond dat Brakel er beter van wordt.


  Plicht tot dienstverlening

  80% van wat een gemeente doet, is dienstverlening. Daarin moeten de inwoners centraal staan. Op vragen moet helder worden geantwoord. Klachten moeten vlot worden afgehandeld. Meldingen van mankementen, defecten of beschadigingen aan infrastructuur moeten snel worden opgevolgd. Wie zich voor het uitvoeren van zijn plannen via een gemeentelijke dienst informeert, dient te vernemen welke stappen moeten worden genomen en moet weten hoe de overheid op elke stap zal reageren. Het ‘gezaghebbend advies’ moet verregaand worden doorgevoerd. Elke inwoner, handelaar of ondernemer moet erop kunnen rekenen dat wanneer het ‘gezaghebbend advies’ gevolgd wordt, hij geen sanctie riskeert omdat toch een of andere bepaling niet zou zijn nageleefd.
  Het gemeentebestuur moet zich verbinden tot een dienstverlening op maat voor elke inwoner.
  De gemeentelijke klachtenbehandelaar moet toezicht houden op het nakomen van deze verbintenis en actief optreden indien de gemeente die niet respecteert.

  • De gemeentediensten moeten ondubbelzinnig aangeven binnen welke termijn de dienstverlening wordt afgehandeld. Indien een inwoner schade heeft geleden als gevolg van bijvoorbeeld een te laattijdig antwoord, dan moet de klachtenbehandelaar de inwoner bijstaan in het zoeken naar een effectieve schadeloosstelling.

  Geen geweld tegen ambtenaren

  Wanneer een burger een gegronde reden heeft om zware beschuldigingen te uiten ten aanzien van een ambtenaar, dan is het niet meer dan normaal dat er ook gerechtelijke stappen worden gezet. De klager heeft altijd de keuze om naar de rechtbank te stappen indien hij denkt een zaak te hebben. Maar ook de ambtenaren en lokale overheid hebben hun rechten. Zeker wanneer de beschuldiging onterecht is. Wanneer eventuele lasteraars weten dat er altijd een reactie volgt bij ongegronde zware beschuldigingen, zullen zij wellicht twee keer nadenken voor ze met nonsens naar de buitenwereld stappen. Ze moeten beseffen welke schade de onterecht beschuldigde ambtenaren oplopen.

  • Bij fysieke bedreiging of het beledigen en besmeuren van ambtenaren moet steeds een proces-verbaal worden opgesteld.
  • Het gemeentebestuur werkt een draaiboek uit dat de ambtenaren, en bij uitbreiding de gemeente zelf, beter beschermt tegen laster of eerroof.

  Brakel: welvarend, veilig en sociaal

  Actiepunten voor een welvarende gemeente:
  Ondernemers ruimte geven

  Middenstand en kmo zijn de motor van onze Vlaamse economie. Vlaanderen is traditioneel een regio waar zelfstandigen, familiebedrijven en kmo’s sterk met de samenleving verweven zijn. Deze troef moet het gemeentebestuur uitspelen. Brakel moet een ondernemende gemeente zijn die streeft naar een duurzaam, fijnmazig lokaal economisch weefsel met bedrijven en bedrijfjes van eigen bodem. In de eerste plaats moet het gemeentebestuur ervoor zorgen dat wie wil ondernemen geen berg aan voorwaarden wordt opgelegd waardoor kmo’s en kleinhandelaars enorm veel moeilijkheden ondervinden om een geschikte locatie te vinden.

  • Eén aanspreekpunt organiseren voor ondernemers (ambtenaar of dienst lokale economie).
  • De werking zodanig organiseren dat ondernemers binnen de drie werkdagen een antwoord krijgen op standaardvragen.

  Ondernemers administratief bevrijden

  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur zich inschrijft in het ‘only-once’-principe. Het federale en Vlaamse niveau hebben dat principe al aanvaard, de gemeente moet aansluiten en daarin een voortrekkersrol opnemen. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd te worden die al bij de overheid bekend zijn.

  Winkels in het centrum

  Middenstand en lokale kleinhandel zijn een belangrijke schakel in de sociale contacten. Het verdwijnen ervan grijpt gevoelig in het buurtleven in en tast het sociale weefsel van een buurt aan. Een bloeiende detailhandel vormt mee het hart van onze gemeente en moet dan ook maximaal gestimuleerd worden.

  • Het gemeentebestuur moet de toegevoegde waarde van de kleinhandel voor het lokale sociale weefsel erkennen en daarom moet werk gemaakt worden van een sterk winkelgebied in het centrum van de gemeente.

  Winkelleegstand aanpakken

  Kleine zelfstandige winkels komen meer en meer leeg te staan. Het invoeren van een taks op leegstand alleen volstaat uiteraard niet om de middenstand opnieuw te doen herleven. Een centrum dat een uniek winkelaanbod aantrekkelijk weet te combineren met een mooi aanbod aan horeca en een vlotte toegankelijkheid, kan de strijd tegen winkelleegstand winnen.

  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de bereikbaarheid van handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de fiets), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrum, het integreren van horeca, het herwaarderen van het Stationsplein en het integreren van digitale ondersteunende mogelijkheden.
  • Het gemeentebestuur kan lege handelsruimten en winkelpanden huren en korte tijd ter beschikking stellen van startende handelaars en winkeliers.


  Broze horecasector verdient extra aandacht

  Als Brakel een levendige indruk wil maken, dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. Het Vlaams Belang stelt vast dat de horecasector echter enorm broos is. Van volkscafés tot de duurdere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven.
  De horecasector verdient dan ook extra aandacht.

  • Het lokale middenstandsplan waar we voor pleiten, dient een specifiek luik horeca te hebben.
  • De toeristische troeven van een gemeente scheppen opportuniteiten voor de horeca. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd.
  • Lokale regels die betrekking hebben specifiek op de horeca, moeten worden samengevat in een brochure en aan de uitbaters van de horecazaken worden overhandigd. De regels moeten ook bekend worden gemaakt via de gemeentelijke webstek.
  • Wanneer de gemeente op het openbaar terrein een evenement organiseert, dan moet de horeca daar zo veel als mogelijk bij betrokken worden.

  Geen oneerlijke concurrentie van nachtwinkels

  Nachtwinkels zijn geen deel van het normale economische leven. Het zijn surrogaten voor wie zonder tabak of alcohol zit. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Dergelijke winkels maken zich vaak schuldig aan oneerlijke concurrentie. Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur ondubbelzinnige convenanten afsluit met de uitbaters van nachtwinkels.

  • Nachtwinkels mogen geen uitweg zijn voor minderjarigen om toch makkelijk aan alcoholische dranken te geraken. Uitbaters van nachtwinkels moeten zichzelf een streng alcoholbeleid opleggen en de wetgeving daaromtrent strikt toepassen.
  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur het aantal nachtwinkels sterk beperkt door het opleggen van een maximale openingstaks en jaarlijkse belasting. De openingsuren moeten streng gecontroleerd worden en een ruime perimeter moet vastgelegd worden waarbinnen geen andere nachtwinkel kan uitgebaat worden.

  ‘Eerlijke handel’ mag eigen handelaars niet uitsluiten

  Onder druk van hun label ‘Fairtradegemeente’ richten gemeenten zich voor de catering van vergaderingen, recepties en feestelijkheden, de gemeentescholen, enz. dikwijls uitsluitend op producten van de ‘Oxfam-Wereldwinkel’. Het gemeentebestuur stelt vast dat Oxfam zich sinds half jaren negentig van vorige eeuw ontpopte tot een commercieel bedrijf. Oxfam Fair Trade cvba omschrijft zichzelf intussen als ‘de handelspoot van de wereldwinkels’. Dat maakt van Oxfam een marktspeler zoals alle anderen, met de wereldwinkels als verkooppunt en verkoopargument van zijn producten. Er mag best meer aandacht worden besteed aan het feit dat Oxfam een commercieel bedrijf is. Wij zien immers geen enkele reden waarom het gemeentebestuur één bedrijf boven alle andere zou verkiezen op basis van iets anders dan een offerte waarin prijs en kwaliteit de voornaamste rol spelen. Het gemeentebestuur moet ‘fairtrade’ ook niet kaderen in zogenaamde ‘derdewereldprojecten’. Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van een gemeente, dat is een taak van het Vlaamse niveau.

  • Het Vlaams Belang geeft voorkeur aan onze eigen lokale handelaars en wil dan ook niet dat ‘een keuze voor eerlijke handel’ hen zou kunnen uitsluiten van deelname aan leveringen voor de gemeente.

  Werken zonder drempel

  Op basis van cijfers die het Vlaams Belang opvroeg, blijkt dat het gemeentebestuur geen doelstelling heeft omtrent de aanwerving van gehandicapten en daar ook nauwelijks een inspanning voor levert. De vrijblijvende doelstelling om 2% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, wordt niet gehaald.

  • Gehandicapten hebben bij aanwervingsprocedures een onmiskenbaar competitief nadeel. Het Vlaams Belang vindt het niet meer dan normaal dat de gemeente initiatieven neemt die de tewerkstelling van mensen met een handicap ondersteunt. Kundigheid moet bij de aanwerving de doorslag geven, niet eventuele praktische werkplekproblemen die in de meeste gevallen op te lossen zijn. Sociale tewerkstelling mag door de gemeentelijke diensten voor maatschappelijk werk niet misbruikt worden om bepaalde ‘doelgroepen’ te helpen een periode van tewerkstelling te bewijzen om zo het voordeel van sociale uitkeringen, zoals een werkloosheidsuitkering, te kunnen verkrijgen. Vlaanderen telt meer dan 100.000 laaggeschoolde Vlaamse werklozen. Van de 10.561 mensen die in 2016 door een Vlaams OCMW werden betaald in kader van sociale tewerkstelling (zogenaamde artikel 60’ers) beschikte 54% niet over onze nationaliteit. Gezien de enorme werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden, wil het Vlaams Belang deze gesubsidieerde jobs voorbehouden voor wie over onze nationaliteit beschikt.
  • Gesubsidieerde ‘OCMW-jobs’ moeten voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit beschikt.

  Actiepunten voor een veilige gemeente:

  Brakel kende de voorbije jaren heel wat criminaliteit. Misdadigheid is dus een feit en onveiligheid geen ‘vals gevoel’. Ook wanneer criminaliteitscijfers dalen, is onveiligheid geen ‘vermeend probleem’. Zogenaamde kleine criminaliteit, vandalisme en overlast mogen niet worden vergoelijkt. Een gewelddadige handtasdiefstal heeft voor het slachtoffer altijd een grote impact, soms zelfs met ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. De aanpak van misdaad en werkelijke overlast moet een prioriteit zijn voor het gemeentebestuur.

  Nultolerantie

  • De burgemeester houdt formeel overleg met de Procureur des Konings met het oog op het voeren van een sluitend nultolerantieveiligheidsbeleid.
  • Het zonaal veiligheidsplan bepaalt op basis van een grondige analyse en bevraging van de inwoners, welke criminaliteits- en veiligheidsfenomenen prioritair door de lokale politie worden aangepakt, maar moet voor elk fenomeen ook een concrete doelstelling vaststellen.
  • Alle gemeentediensten moeten op een of andere manier mee helpen toezicht houden. Niet alleen overlast en vandalisme, maar elke vorm van criminaliteit moeten ze rapporteren. Het feit dat ze actief alle criminele feiten zullen melden, zal de waakzaamheid van de inwoners aanwakkeren en de sociale controle gigantisch verhogen.

  Aanwezige politie

  • Politiemensen moeten maximaal de straat op. Oneigenlijke taken moeten overgedragen worden naar het burgerpersoneel of een gemeentelijke dienst.
  • Meer patrouilles in burger. Roekeloos verkeersgedrag, overlast en straatcriminaliteit zullen dan efficiënter kunnen worden aangepakt.
  • De functie van wijkagent moet worden opgewaardeerd. Ze mag nergens nog worden ingevuld als soort uitloopbaan.
  • Voldoende operationele interventieploegen. Op elk moment moet binnen de tien minuten een ploeg ter plaatse kunnen zijn.
  • De politiepost Samtex in de stationsomgeving moet dag en nacht bemand zijn.

  Bliksemteams vloeren straatcriminaliteit

  Straatcriminaliteit is geen kwajongensstreek, maar misdadigheid. Of het gaat om een snelle drugsdeal, agressie, een straatroof of gauwdiefstal, straatcriminaliteit is voor iedereen een bedreiging. Voor senioren is het een nog veel ernstiger probleem. Ze vormen een makkelijker doelwit en de lichamelijke gevolgen zijn dikwijls groot: ze vallen vlug, met breuken en een grote kans op blijvende letsels tot gevolg. Het Vlaams Belang noemt straatcriminaliteit dan ook nooit ‘kleine criminaliteit’ zoals andere partijen dat bij voorkeur wel doen. Sjakkossentrekkers zijn geen ‘boefjes’, maar criminelen.

  • Straatcriminaliteit moet in Brakel hoog in de prioriteitenlijst van het lokaal veiligheidsbeleid staan.
  • Er moet een bijzondere begeleiding voorzien worden voor ouderen die het slachtoffer zijn geworden van straatcriminaliteit.
  • Het Vlaams Belang wijst op het nut van fiets- en motoragenten in de aanpak van straatcriminelen, maar ook op het belang van zichtbare en anonieme voetpatrouilles. Zeker op drukke plaatsen.

  Aangiftebereidheid verhogen

  De officiële misdaadstatistieken geven slechts een fractie weer van de echte criminaliteit. Uit de federale Veiligheidsmonitor blijkt dat de algemene meldingsbereidheid van criminele feiten zelfs lager ligt dan 40%. Uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat slechts 48% van de handelaars feiten van criminaliteit waarmee ze te maken krijgen altijd aangeeft bij de politie. 38% wikt en weegt eerst de zwaarte van de feiten, 14% doet nooit aangifte. Momenteel kan enkel fiets- en bromfietsdiefstal, vandalisme, graffiti en winkeldiefstal elektronisch worden aangegeven en dat op voorwaarde dat er geen geweld of bedreigingen aan te pas kwamen en de dader onbekend is.

  • Aangiftebereidheid stimuleren via het beter bekend maken van de elektronische aangifte, het uitbreiden van de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven worden en het verlagen van de technische drempel. De grootste ontgoocheling ligt vooral in het feit dat burgers na de aangifte bij de politie nooit nog wat over de zaak horen. Werd de klacht effectief opgevolgd? Werd de dader gevat en welke straf werd uitgesproken? Mensen vinden het belangrijk dat te vernemen.
  • Het Vlaams Belang wil dat slachtoffers door de politie of parket worden geïnformeerd over het concrete gevolg dat aan hun aangifte werd gegeven en, in geval van vervolging van de dader, over de uitgesproken sanctie.

  Camera’s kijken mee

  Camera’s kunnen zeker bijdragen tot de opheldering van misdrijven. Ze kunnen ontradend werken en op openbare plaatsen waar sociale controle tekortschiet een nuttige aanvullende rol spelen. Camerabewaking mag niet tot gevolg hebben dat de politie daar minder aanwezig moet zijn.

  • Het effect van de aanwezigheid van camera’s dient regelmatig geëvalueerd te worden.
  • ANPR-camera’s hebben hun activiteit in de bestrijding van criminele feiten al ruimschoots bewezen. Er moet dan ook blijvend in geïnvesteerd worden.

  Techno-preventieve maatregelen promoten én nemen

  Vlaams Belang is de inbraken in onze gemeente kotsbeu. Wie het meegemaakt heeft, voelt zich machteloos en soms nog lange tijd onveilig.

  • Het gemeentebestuur moet op vraag techno-preventief advies verlenen aan particulieren, handelaars en verenigingen. Standaard moet een techno-preventief advies (sloten, grendels, alarm, enz.) aangeboden worden voor het openen van een handelszaak. Het gemeentebestuur mag er zich niet vanaf maken met het promoten van techno-preventie, ze moet ook zelf maatregelen nemen.
  • Onze partij wil daarom een gemeentelijke subsidie voor inbraakwerende maatregelen invoeren van 250 euro, die om de 10 jaar kan aangevraagd worden.
  • Inbraakwerende obstakels (zoals rampalen) plaatsen voor inbraakgevoelige handelszaken zoals juweliers of apothekers.
  • Een netjes onderhouden openbaar domein met voldoende en gerichte straatverlichting, eventueel aangestuurd met sensoren, zal vandalisme en inbraak ontraden.

  Drugs: altijd neen!

  Tegenover drugs bepleit het Vlaams Belang een absolute nultolerantie. Dat wil niet zeggen dat elke gebruiker onmiddellijk de cel in moet, maar wel dat elke verslaafde en gebruiker terecht zal komen in een zorgcircuit. Druggebruik moet zwaar ontmoedigd worden. Dat geldt eveneens voor cannabis. Bij 20 jarigen is dit de meest populaire illegale drug en die is lang niet zo onschuldig als de verdedigers van legalisering ervan voorhouden. Het is duidelijk dat het drugprobleem in een veel ruimer kader dan het gemeentelijke moet bestreden worden. Toch is ook een effectieve aanpak op lokaal vlak noodzakelijk.

  • Preventiecampagnes waarin scholen en jeugdorganisaties worden betrokken, zijn een eerste aanpak.
  • Er moeten niet alleen alcohol-, maar ook systematische drugcontroles in het verkeer en op bvb. fuiven gehouden worden.
  • Drugverslaafden moeten verplicht afkicken.
  • Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester de scholen in Brakel overtuigt tot het organiseren van controles wanneer gebruik van drugs in de school wordt vermoed. Deze concrete stap naar handhaving versterkt de preventiecampagnes die het gemeentebestuur steeds ook op de jongeren moet richten.

  Malafide handelszaken sluiten

  In een gecoördineerde bestuurlijke veiligheidsaanpak werkt de politie samen met de economische en sociale inspectie, eetwareninspectie, lokale huisvestingsdienst, douane, dienst vreemdelingenzaken, enz. Zo kan er worden opgetreden tegen malafide handelszaken, nachtwinkels, maar ook tegen bepaalde vzw’s die met dit statuut dikwijls de geldende horecawetgeving niet hoeven te respecteren. Misbruiken kortwieken is hier de boodschap.

  • Nachtwinkels, bepaalde vzw’s, enz. moeten stelselmatig getoetst worden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en aan gecoördineerde controles onderworpen worden.
  • Het Vlaams Belang wil dat malafide handelszaken of vzw’s door de burgemeester gesloten worden, ook voor een langere periode, bijvoorbeeld naar aanleiding van de opstart van een rechtszaak. Bij een veroordeling van de uitbater of verantwoordelijke moet de sluiting onmiddellijk definitief kunnen worden gemaakt.

  Winkeldiefstal bannen

  Winkeldiefstal is een vaak voorkomend probleem dat leidt tot reëel inkomensverlies en demotiveert de handelaar.

  • Er moeten dringend een aantal zaken uitgeklaard worden zodat het huidige buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) zo snel mogelijk op een behoorlijke manier kan functioneren vooraleer dit netwerk een stille dood sterft. Alle aangesloten handelaars moeten onmiddellijk door de politie verwittigd worden van criminele feiten die zich bij collega-handelaars hebben voorgedaan.
  • Handelaars, maar ook klanten, moet toegelaten worden een op heterdaad betrapte winkeldief tegen te houden tot de politie aankomt. Ook als daar geweld moet worden voor gebruikt.
  • Het Vlaams Belang bepleit het oprichten van een beveiligde webstek voor handelaars met recidiverende winkeldieven en oplichters. De mogelijkheid om foto’s van betrapte winkeldieven daarop te laden en die, wanneer de gangbare opsporingsactiviteiten van de politie niets opleveren, ook uit te hangen of te delen via sociale media zal voor de misdadigers ontmoedigend werken en de handelaars toelaten preventief op te treden.

  GAS-boetes

  Bij de evaluatie van GAS-boetes bleek dat een aantal categorieën van overtreders de facto ontsnapt aan de toepassing van die boetes. Vreemdelingen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor zwerfvuil worden in de praktijk ongemoeid gelaten. Ze hebben hier geen officiële woonplaats, wat het verloop van de procedure quasi onmogelijk maakt. Het Vlaams Belang pleit voor een bijsturen van het systeem waardoor voor buitenlanders GAS-boetes (zeker in dergelijke gevallen) via onmiddellijke inning kunnen ingevorderd worden.

  Brandweer niet vergeten

  Vrijwilligers zijn essentieel voor de dienstverlening. Zij zijn de rechtstreekse band tussen het brandweerkorps en de bevolking. De brandweer mag geen baronie worden van de leidende stad in onze zone, maar moet 100% ten dienste blijven van elke deelnemende gemeente. Het is belangrijk dat de binding tussen de brandweer en de gemeente blijft bestaan. • Het Vlaams Belang wil dat de burgemeester minstens twee keer per jaar effectief verantwoording aflegt omtrent zijn taak in de zoneraad en de besteding van het in de zone ingebrachte geld.

  Actiepunten voor een sociale gemeente:

  Armoede stoppen

  Het Vlaams Belang heeft altijd gesteld dat een politiek die armoede wil bestrijden niet alleen mensen uit armoede moet halen, maar er ook moet voor zorgen dat bestaansonzekeren niet in de armoede (her)vallen. Als principe geldt reeds langer dat tewerkstelling de basisbescherming tegen armoede is. Armoede kan iedereen treffen door een spiraal van bestaansonzekerheid en schulden. Ook schuldpreventie en -bemiddeling hebben nood aan een meer proactief beleid.

  • Het Vlaams Belang is er steeds duidelijk over geweest dat bij uitkeringen zoals het leefloon, persoonlijke begeleiding hoort. Zonder deze begeleiding dreigt immers een werkloosheidsval. Mensen riskeren in een sociale hangmat terecht te komen en geen inspanningen meer te leveren om werk te vinden. De gemeente is goed geplaatst om voor die begeleiding te zorgen.
  • Het Vlaams Belang wil dat wie een beroep doet op de solidariteit van de gemeenschap, ook bereid is iets terug te doen voor die gemeenschap in de vorm van een maatschappelijke nuttige tegenprestatie indien hij of zij daartoe in staat is. Bij voorkeur via een lokale gemeenschapsdienst.

  Verborgen armoede opsporen

  Echte armoede blijft vaak verborgen. De meest gekende kwetsbare groepen die lijden onder verborgen armoede zijn de ouderen, zieken en alleenstaanden.

  • Het OCMW moet beschikken over een meldpunt waar iedereen (sociale werker, arts, buur, postbode, school, enz.) een vaststelling van armoede kan signaleren.
  • Het OCMW moet actief samenwerken met vierdewereldorganisaties.
  • Goede praktijken die in andere gemeenten reeds gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het detecteren van armoede via de postbode, moeten worden nagevolgd.
  • Het OCMW moet actief op zoek gaan naar armoede. Zij moeten rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening en lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten waarin het gemeentebestuur een rol speelt, automatisch toekennen aan rechthebbenden. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte groepen buiten hun wil uit de boot vallen.

  Betaalbare schoolfacturen

  Het Vlaams Belang is niet ongevoelig voor gezinnen die het moeilijk hebben, om de kosten verbonden aan het onderwijs, te betalen. Er moet werk gemaakt worden van echte studietoelagen voor het secundair onderwijs met de ingebouwde garantie dat deze toelagen enkel voor onderwijskosten gebruikt worden.

  • Invoeren systeem van schoolsparen. Vlaams Belang wil voor elk kind een schoolspaarrekening die op naam van het kind staat. Ouders kunnen bij het begin van de schoolloopbaan van een kind naar eigen vermogen sparen. In het middelbaar kan ook de studietoelage op die rekening worden gestort. Ouders kunnen op die middelen beroep doen wanneer de kosten, meestal in het secundair, beginnen op te lopen. Via een gesloten systeem van domiciliëring kunnen dan de schoolfacturen worden betaald. Zo wordt de toelage altijd voor schoolbehoeften gebruikt.

  Woning voor behoeftige Vlamingen

  Als sociale volkspartij wil het Vlaams Belang voor iedereen een kwalitatieve en betaalbare woonst. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een sociaal huurpatrimonium, zodat personen met een inkomen dat onvoldoende is om een eigen private huurwoning te huren, terecht kunnen in een sociale woning in de eigen gemeente.
  Een toewijzingsreglement moet voorrang garanderen voor personen uit onze gemeente die over onze nationaliteit beschikken.

  • Opdat mensen in woonnood op een professionele wijze kunnen begeleid worden naar aangepaste huisvesting, moet het gemeentebestuur een woonbeleid ontwikkelen waarbij alle huisvestingsmogelijkheden – privaat en sociaal – in kaart worden gebracht.
  • Het gemeentebestuur moet maximaal gebruik maken van de toegekende lokale autonomie om op maat gesneden toewijzingsreglementen voor de sociale huisvesting goed te keuren. Deze toewijzingsreglementen dienen behoorlijke en aangepaste huisvesting te garanderen aan bevolkingsgroepen van het eigen volk die het moeilijk hebben om aan een betaalbare woonst te geraken. Voorbeelden zijn seniorenflats of woningen voor eenoudergezinnen.
  • Sociale verhuurkantoren dienen woningen van private eigenaren tegen een betaalbare prijs door te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen en daarbij de eigenaar de zekerheid van vaste huurinkomsten te bieden. Deze sociale verhuur mag niet misbruikt worden voor de massale huisvesting van immigranten.

  Geen import van armoede

  De vele legale en illegale immigranten of asielzoekers die leven van een uitkering of een andere financiële tegemoetkoming vallen natuurlijk op en kleuren de statistieken in dergelijke mate dat de sociale sector en de linkse politiek steeds opnieuw een aanleiding vinden om de subsidiekraan nog meer open te draaien.

  • Het Vlaams Belang wil niet dat er nog gefocust wordt op de zogenaamde gekleurde armoede. Het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten lossen niets op, maar zorgen enkel voor een aanzuigeffect. Dat moet stoppen.

  Sociale fraude bestraffen

  De financiële middelen waarover onze sociale dienst beschikt, moeten terechtkomen bij de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Van zodra een maatschappelijk werker aanwijzingen of vermoedens van fraude heeft, dan dient dit uitgezocht te worden door gespecialiseerde ambtenaren.

  • Het Vlaams Belang wil dat prioritair een inspectie- en controle-cel van sociale dossiers verder uitgewerkt wordt die fraudedossiers daadwerkelijk uitspit en de onterecht betaalde gelden terugvordert.
  • Vreemdelingen die in Brakel een sociale woning huren, moeten jaarlijks een uittreksel uit het ‘kadaster’ van hun thuisland overmaken dat zij er geen onroerend goed in eigendom hebben. Bij vermoeden van fraude moet een onderzoek in het buitenland worden gevoerd. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten – naar Nederlands voorbeeld – in het buitenland zelf actief op zoek gaan naar sociale fraude. Zij kunnen hiervoor beroep doen op bepaalde bedrijven die op dat vlak expertise hebben ontwikkeld. Vreemdelingen afkomstig uit landen die niet meewerken aan fraudeopsporing moeten worden uitgesloten van de toegang tot onze sociale huisvesting.
  • De sociale huisvesting wordt ten gevolge van de massa-immigratie in toenemende mate geconfronteerd met problemen van gettovorming en onleefbaarheid. Daarom moet het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk beperkt worden tot 10% van het huurdersbestand. In de sociale huisvesting mogen enkel vreemdelingen worden toegelaten die minstens 7 van de 8 voorbije jaren in ons land hebben verbleven en minstens 3 jaar gewerkt hebben. • Het gemeentebestuur moet controleren op overbewoning. Er dient nagegaan te worden of het aantal bewoners effectief overeenstemt met het aantal gedomicilieerden.

  Eigen woning, liefst levenslang

  Het Vlaams Belang is voorstander van een beleid dat woningbezit stimuleert. Een eigen woning geeft gezinnen financiële stabiliteit en is een buffer tegen armoede, maar ook de beste garantie voor een kwalitatieve huisvesting.

 • Inwoners moeten gestimuleerd om een eigen woning te verwerven. Met de bouw en verkoop van betaalbare sociale koopwoningen hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen daarin een rol te vervullen. Het is de wens van vele Vlamingen zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, liefst levenslang. Die wens verandert niet wezenlijk wanneer mensen zorgbehoevend worden. Zeker niet wanneer ze eigenaar zijn van de woning. Niet alleen het huis of appartement zelf moet daarop afgestemd zijn, dat geldt ook voor de woonomgeving. Het is immers belangrijk dat senioren die niet meer zo mobiel zijn, niet geïsoleerd raken in hun woning en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Het gemeentebestuur kan daar mee voor zorgen.
  • Eenvoudige zaken zoals het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen. Vanuit de idee van de Vlaamse regering om vanaf 2040 geen nieuwe ruimte meer te bebouwen en dus de bestaande ruimte voor wonen efficiënter te gebruiken, werden de voorschriften aangepast zodat grotere huizen makkelijker kunnen worden opgesplitst. Dat schept ruimte voor alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld de kangoeroewoning. Zulke woonvormen kunnen ertoe bijdragen dat ouderen in de eigen woning kunnen blijven.
  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur het aanpassen en verbouwen van grote woningen, met het oog op levenslang wonen, ondersteunt. Lokale bouwvoorschriften die de realisatie hiervan in de weg staan, moeten worden afgeschaft. Combinatiewoningen nl. flats met (assistentie)woningen en winkels, moeten mogelijk zijn. Naar aanleiding van elke bouwaanvraag moet een folder met tips en aandachtspunten omtrent levenslang wonen aan de aanvrager worden overhandigd. Inwoners moeten ook beroep kunnen doen op consulenten voor hun woningaanpassingen.
 • Kinderen helpen opvangen

 • De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan werkende ouders uit de buurt.
  • Voor Vlaamse ouders die een opleiding volgen, moet tijdens de lesuren een aanbod van deeltijdse kinderopvang voorzien worden.
  • Er moet voorzien worden in flexibele opvang wanneer ouders slechts enkele uren opvang nodig hebben bijvoorbeeld tijdens een doktersbezoek of sollicitatie.
  • Gemeentelijke kinderopvang kenmerkt zich door flexibele openingstijden die rekening houden met ziekte van de ouders, onverwacht overwerk, vertraging van het openbaar vervoer, enz.
 • Factuur doen dalen

  In 2017 steeg de stroomfactuur voor een gemiddeld gezin met 53 euro per jaar. Na het afschaffen van de gratis hoeveelheid stroom, de verhoging van de BTW van 6% naar 21%, de verhoging om de rekening van de groene stroom af te betalen, was het deze keer een stijging van de distributienettarieven die de prijs nog maar eens de hoogte injoeg. Sinds 2007 is de elektriciteitsfactuur met 60,9% toegenomen. Het aandeel van de elektriciteit zelf in de gezinsfactuur bedraagt intussen minder dan 30%. Ook de drinkwaterfactuur is op zes jaar tijd 39% gestegen. Het is contradictorisch dat het verminderde waterverbruik als gevolg van allerlei waterbesparende maatregelen mee de waterprijs verhoogde. De prijs van het water zelf maakt nog slechts 40% van de factuur uit.
  Het prosumententarief werkt contraproductief. Zonne-energie projecten moeten worden aangemoedigd, niet belast.

  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur maatregelen neemt die de energie- en waterfactuur van onze inwoners kan doen dalen. Daarom moet een laagdrempelig energieloket worden opgericht waar (kandidaat)huurders en eigenaars terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op maat omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor de energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen.
  • De personenbelasting in Brakel moet verlagen van 8 naar 7% want we zijn de duurste gemeente in de Vlaamse Ardennen.

  Welzijn voor dieren

  Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en zowel een beter toezicht op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn als bij overtreding een consequente bestraffing.

  • Niemand mag handelingen plegen waardoor een dier onnodig omkomt, verminkt wordt en letsel of pijn ondergaat.
  • De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar huisdier. Een goede opvoeding, (professionele) begeleiding en gezonde voeding zijn hiervoor van prioritair belang. • Houders en eigenaars van dieren zijn verplicht er altijd voor te zorgen dat de dieren zo gehouden en geherbergd worden dat het dier gezond kan blijven. Zij zorgen ervoor dat deze dieren de noodzakelijke medische zorgen krijgen.
  • De dieren moeten voldoende bewegingsvrijheid hebben. De verblijfplaats van het dier moet verzorgd en onderhouden worden. De nodige aandacht moet besteed worden aan ondergrond, temperatuur, beschutting en hygiëne.
  • De houders en eigenaars van dieren zijn verplicht ervoor te zorgen dat de dieren zich kunnen beschermen tegen alle natuurelementen (zon, regen, sneeuw, hagel en vries) in een schuilhok of onder een natuurlijke beschutting. Een schuilhok moet in overeenstemming zijn met andere toepasselijke wetgeving (bv. Ruimtelijke ordening). Eventuele stallingen en schuilhokken moeten behoorlijk ingericht en onderhouden worden en ook geschikt zijn voor alle aanwezige dieren. Dit betekent dat eventuele stallingen en schuilhokken stevig en veilig moeten zijn voor de dieren, zodat zij zichzelf niet kunnen kwetsen.
  • Tijdens het hele jaar en in alle omstandigheden moeten de dieren altijd drinkbaar water en voldoende voedsel hebben.
  • Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde verboden. Het is de taak van de gemeentelijke integratiedienst om moslims te wijzen op onze normen inzake dierenwelzijn en hen bewust te maken van het feit dat het onverdoofd slachten van een schaap helemaal geen verplichting is binnen de islam en perfect kan vervangen worden door een schenking of door anderen te helpen.

  Brakel: veilig en vlot bereikbaar, proper en gezond

  Actiepunten voor een veilig en vlot bereikbare gemeente:
  Oprichten Verkeersraad

  De mobiliteit en het parkeerbeleid kan beter. Daarom wil het Vlaams Belang een Verkeersraad oprichten naar voorbeeld van de Gecoro met aan het hoofd een onafhankelijke voorzitter die samen met ervaringsdeskundigen uit alle bevolkingsgroepen (senioren, jeugdbewegingen, gezingsbewegingen, handelaars, bedrijven, enz.) minstens tweemaal per jaar samenkomt en adviezen uitbrengt. Deze adviezen kunnen op de gemeenteraad gebracht worden na overleg met de bevoegde schepen. De leden moeten ook inzage krijgen in alle verkeersklachten die op het gemeentehuis binnenkomen.

  Verkeer laten doorstromen

  Vrachtwagenchauffeurs moeten weten via welk wegennetwerk zij zich mogen verplaatsen en via welke wegen dat op de meest vlotte manier kan. Gps-toestellen voor vrachtwagens moeten dat aangeven. Het gemeentebestuur moet de informatie daarvoor steeds correct en tijdig leveren.

  Voetgangers en fietsers tellen mee


  • Fiets- en voetpaden moeten afgescheiden, goed afgebakend en zo breed mogelijk worden aangelegd.
  • Oversteekplaatsen waar fietsers voorrang hebben, moeten daarnaar worden ingericht. De voorrangsregeling moet zeer duidelijk met verkeersborden en schildering op het wegdek worden aangegeven.
  • Er moet meer aandacht besteed worden aan het fietscomfort. Dit betekent: fietspaden zonder putten, zonder bulten en met een egaal wegdek.
  Elektrische fietsen worden steeds populairder. Dat is logisch. De elektrische hulpmotor zorgt ervoor dat iedereen in staat is een wat langere tocht te maken en een beetje heuvelig parcours vlot te ronden. Deze fietsen houden ongetwijfeld ouderen langer mobiel, maar spijtig genoeg noteren we een toename van het aantal fietsongevallen met senioren. Elektrische fietsen laten een hogere snelheid toe terwijl het fietsen in groep sowieso wat extra vaardigheid vraagt.
  • Het Vlaams Belang meent dat het gemeentebestuur in het dienstenpakket een opleiding elektrische fietsen moet opnemen. Opfrissingscursussen, die zeker moeten aangemoedigd worden voor senioren, vervolledigen dat pakket.

  Plaats voor motoren en scooters

  • Vangrails moeten worden voorzien van 'vangplanken' tot op de grond zodat motorrijders niet tegen de steunpalen of onder de scherpe randen terecht kunnen komen.
  • Het Vlaams Belang wil dat bij wegenwerken meer rekening wordt gehouden met de veiligheid van motor- en scooterrijders. De gemeente schildert en herschildert elk jaar wegmarkeringen. Zij moet daarvoor steeds gebruik maken van de stroevere verven die daarvoor op de markt zijn zodat gladde wegmarkeringen worden vermeden.

  Actiepunten voor een propere gemeente:

  Zwerfvuil en sluikstorten moeten fundamenteel worden aangepakt, want de maatschappelijke kost ervan is te hoog. Plaatsen met zwerfvuil en allerlei illegaal gestort afval geven blijk van weinig sociale controle en voorbijgangers schatten de sociale norm er niet hoog in. Dat leidt ertoe dat het sluikstorten nog zal toenemen.

  Snelle interventie


  • Elke wijk moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers. • Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd.
  • Jeugdverenigingen en scholen moeten betrokken worden bij opruim- en onderhoudsacties.

  Asbaktegels

  Een onderdeel van sluikstorten zijn de sigarettenpeuken die op veel plaatsen rondslingeren. In Nederland zijn er heel wat gemeenten die gebruik maken van 'asbaktegels'. Dat zijn stenen in de grond met een rooster waar rokers hun sigaret in kunnen gooien. Nu blijven de peuken vaak rondslingeren op pleinen, aan het station, bushaltes, enz. Financieel is dit trouwens allesbehalve een zware investering.

  • Op een aantal plaatsen in de gemeente worden asbaktegels geplaatst. Na een evaluatie wordt beslist om al dan niet meer asbaktegels te gebruiken.

  Straten, pleinen en kerkhoven duurzaam aanleggen

  Sinds 1 januari 2015 is het voor openbare diensten verboden nog pesticiden te gebruiken. Een onkruidvrij domein bestaat nergens meer. Goed onderhoud hangt in een pesticidevrije aanpak echter meer af van een doordachte inrichting dan van het intensief inzetten van onderhoudsploegen.

  • Voor het aanleggen van voetpaden kan beter minder worden gewerkt met kleine klinkers en tegels. • Fietspaden worden best aangelegd in gesloten beton- en asfaltverharding, zeker buiten de bebouwde kom.
  • Er dient verstandig te worden geïnvesteerd in groenvoorzieningen zodat het onderhoud minimaal kan worden gehouden. Voor het Vlaams Belang start dat met een juiste keuze van inheemse aanplantingen.
  • Aanleg en onderhoud van de kerkhoven in samenwerking met Pro Natura. Deze organisatie doet aan sociaal werk en specialiseerde zich o.a. in het onderhoud van kerkhoven. De kerkhoven dienen ook steeds op een gelijkwaardige manier behandeld te worden.

  Afvalbeleid is meer dan sorteren

  Vlamingen zijn goede afvalsorteerders. Bijna driekwart van het huishoudelijk afval belandt in een of andere materiaalrecuperatie en krijgt een nieuw leven als grondstof of via hergebruik. De burger beseft dat grondstoffen best zoveel mogelijk worden hergebruikt en dat de onderdelen van producten worden gerecycleerd op het einde van hun levensduur. Wie goed sorteert en gescheiden afval naar het containerpark brengt, moet daarvoor dan ook worden beloond.

  • Het Vlaams Belang wil dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra moeten betalen voor deze dienstverlening. Momenteel is het zo dat elk gezin op het recyclagepark 100 kg recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar gratis mag aanbrengen. Vlaams Belang pleit voor een gezinsbonus van 200 kg per kalenderjaar.

  Vervuilen tast in de portemonnee

 • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur zwerfvuil- en sluikstortknelpunten inventariseert en in kaart brengt.
  • Er moet altijd getracht worden om sluikstorters te identificeren. Wanneer de overtreder wordt geïdentificeerd, dan moet die altijd worden beboet. Ook de opruimkosten moeten integraal op de overtreder worden verhaald. De vervuiler betaalt.
  • Daar waar zwerfvuil en sluikstorten een aanhoudend probleem vormen, moeten bewakingscamera’s worden ingezet om overtredingen vast te stellen.
  • Het Vlaams Belang wil dat binnen de milieudienst een cel wordt opgericht die sluikstorten binnen de 48 uur opruimt. Zo is het duidelijk dat het gemeentebestuur het probleem opvolgt en wordt vermeden dat de illegale afvalberg nieuwe sluikstorters aantrekt.

 • Actiepunten voor een gezonde gemeente:


  Landelijke gebieden vrijwaren

 • De resterende open ruimte kan worden beschermd door alleen woonuitbreidingsgebieden die het meest aansluiten bij de woonkernen in aanmerking te nemen om te worden aangesneden.
  • Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is achterhaald. Het nieuwe gemeentebestuur moet dit herbekijken.
  • Het Vlaams Belang wil dat het onnodig, kwaadwillig of opportunistisch kappen van bomen wordt voorkomen.
  • Het gemeentebestuur moet een strikte controle houden op kapvergunningen. Overtreders worden beboet en verplicht tot het nemen van herstelmaatregelen.
  • Gemeente- en streekontwikkeling houdt voor ons ook de vormgeving van de gemeente in. Wat het Vlaams Belang betreft, is de strijd tegen de lintbebouwing dan ook nog niet beslecht. Het Vlaams Belang wil dat, in tegenstelling tot wat vandaag gangbaar is, de gemeente haar kern versterkt binnen een afgelijnd uitzicht. Dat we van gemeente naar gemeente rijden tussen rijen huisgevels, moet worden omgebogen. De gemeente dient er bovendien op toe te zien dat ze niet ontgroent en moet open ruimtes vrijwaren.
  De gemeentebelangen staan boven provinciale richtlijnen aangezien de provincies geen voeling hebben met de waren noden van de bevolking.

  Oprichten Gezondheidsraad
 • Deze adviesraad moet het centrum worden voor overleg en coördinatie tussen de verschillende gezins- , sociale-, gezondheids-en vrijetijdsverenigingen en individuele personen of instanties die door hun deskundigheid of interesse willen meewerken aan het gezondheids- en welzijnsbeleid van de gemeente. De Gezondheidsraad geeft op eigen initiatief of op verzoek beleidsvoorbereidend advies aan het gemeentebestuur. Tegelijk kan de gezondheidsraad zelfstandig projecten en acties opzetten die de gezondheid van de Brakelaars zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak ten goede komt. Er kunnen initiatieven genomen worden rond allergie en milieu, vaccinaties, coaching chronische ziektes, gezonde voeding, dementie, prostaatlijden, baarmoederhalskanker, palliatieve hulp, enquêtes, enzovoort.

  • Het gemeentebestuur richt een Gezondheidsraad op. Mogelijke partners: Rode Kruis Brakel, Logo Brakel vzw, Sportdienst Brakel, Gezinsbond Brakel, Commissie Senioren, Brakelse scholen, bibliotheek, enzovoort. De Gezondheidsraad bestaat uit afgevaardigden van de politieke fracties, leden uit de sector gezondheidswerkers (artsen, apothekers, tandartsen, verplegers, diëtisten, kinesisten, ...), afgevaardigden uit de bevolking, enz.

  Brakel: cultuurrijk, ontspannend en plezant

  Actiepunten voor een cultuurrijke gemeente:

  Talent en initiatief ontvouwen
  • Aankomend talent en kunstenaars wensen wij ten volle te ondersteunen. Dat gebeurt door het ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimtes, zalen, repetitieruimtes, enz.

  Cultuurcentrum en bibliotheek

  Het gemeentebestuur moet zich actief inzetten om het draagvlak voor cultuur te verbreden. Het inplanten van een modern cultureel centrum zal helpen die opdracht tot een succes te maken.

  • Er moet een permanente ruimte ter beschikking gesteld worden van kunstenaars, dans- en toneelgroepen, lokale muzikanten, enz. In de cultuurpromotie moet voldoende aandacht geschonken worden aan producties van bij ons, die zo mogelijk een ruim publiek aanspreken. Bibliotheken kampen al vele jaren met dalende uitleencijfers. Mensen grijpen ook steeds sneller naar het internet voor het opzoeken van informatie. Bibliotheken moeten dat trachten in te passen door modernisering van hun werking, met oog voor het gebruiksgemak van hun potentieel publiek.
  • Een moderne bibliotheek gaat veel verder dan het klassieke uitlenen, maar digitaliseert en heeft oog voor nieuwe media, organiseert cursussen en ziet in de vergrijzende samenleving een nieuwe doelgroep.
  • Een ruim aanbod moet zich richten op de groeiende groep gepensioneerden waarvan velen nog nooit een bibliotheek hebben bezocht, maar ook afstemmen op jonge lezers, slechtzienden en slechthorenden.
  • De samenwerking met scholen, buitenschoolse opvang, rusthuizen, enz. moet zeker worden versterkt.
  • Digitale boeken vullen het klassieke boekenaanbod aan.
  • De bibliotheek zien we evolueren naar een knooppunt van gedrukte en digitale informatie. Een gemeentebestuur dat een actief open beleid voert, promoveert de bibliotheek tot de plaats waar de inwoners beleidsdocumenten kunnen raadplegen, plannen kunnen inzien, inspraakvergaderingen worden georganiseerd, enz.

  Erfgoed bewaken

  Een nieuw facet daarin is het herbestemmen van kerken die niet meer gebruikt worden. Voor vele lokale besturen is de vraag ‘wat daarmee te doen?’ helemaal nieuw. Dat onze gemeente binnen afzienbare tijd reëel met die vraag zal geconfronteerd worden, staat echter vast. Rekening houdend met de financiële haalbaarheid beseft het Vlaams Belang heel goed dat een aantal van die gebouwen in handen van private investeerders kunnen komen. Toch menen we dat het gemeentebestuur in het herbestemmen van kerkgebouwen sturend moeten zijn.
  • Architecturaal, historisch of cultureel waardevolle kerken die niet meer voor de eredienst worden gebruikt, moeten een respectvolle invulling krijgen.

  Actiepunten voor een ontspannende gemeente:

  Toerisme een troef

  Een visie over toerisme en recreatie ontbreekt vaak en veel energie gaat verloren aan versnipperde initiatieven. Lokaal erfgoed biedt heel wat mogelijkheden voor toeristische exploitatie. Dat vertaalt zich onder meer in allerlei (historische) themawandelingen. Het Vlaams Belang betreurt dat zulke wandelingen amper tot niet gebruikt worden om onze eigen identiteit in de verf te zetten.
  • Themawandelingen kunnen de aandacht vestigen op onze eigen Vlaamse identiteit, onze manier van leven, denken en handelen.

  • Brakel moet zich toeleggen op recreatie en landschapsbeleving zoals het afstemmen van het recreatieve aanbod van routes en netwerken met het aanbod van horeca en logies. Lokale ondernemers kunnen betrokken worden bij de uitbouw van recreatieve voorzieningen.
  • Een kwalitatieve toeristische onthaalstructuur organiseert vorming voor het betrokken gemeentepersoneel, zorgt voor een permanent geactualiseerde lokale toeristische webstek, heeft aandacht voor kind-vriendelijkheid en voor personen met een beperking en handelt vragen en klachten van toeristen en bezoekers correct af.
  • Samen met Toerisme Brakel vzw moet er een jaarlijks actieplan (en met het nodige budget) opgesteld en uitgevoerd worden om nog meer logiestoeristen naar Brakel te lokken. Brakel bezit twee troeven daartoe: landschap, natuur en een gevarieerd logiesaanbod. Actie, kennis (gebruik van studies), budget en samenwerking zijn één van onze belangrijkste punten inzake toerisme Brakel.

  Sportinfrastructuur

  • Sportclubs moeten op een gelijkwaardige manier behandeld worden. Vriendjespolitiek kan en mag niet.
  • De voertaal van een sportclub uit Brakel moet steeds het Nederlands zijn vooraleer zij gebruik kan maken van de gemeentelijke infrastructuur en financiële tegemoetkomingen.
  • Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur met de scholen voldoende overlegt over het gebruik van sportaccommodatie. Het heeft geen zin dat sportzalen in de scholen ’s avonds leeg blijven indien er op bepaalde momenten een tekort aan infrastructuur zou zijn.

  G-sport hoort erbij

  Sporters met een handicap. Soms hebben ze voor het beoefenen van hun sport persoonlijke uitrusting nodig, zoals een aangepaste rolstoel of fiets. In andere gevallen moet de sportinfrastructuur zelf voorzien zijn van aangepast materiaal.

  • Het Vlaams Belang wil dat het subsidiebeleid voor sportclubs de gemeentegrens overstijgt wanneer G-sporters niet in de eigen gemeente terecht kunnen maar wel ten volle actief kunnen zijn in een naburige gemeente.

  Investeren in jeugdverenigingen
  Het Vlaams Belang legt een bijzondere nadruk op het vrijwillige jeugdwerk. Jongeren die zich geheel vrijwillig inzetten, moeten kunnen rekenen op een goed uitgebouwde ondersteuning. Dergelijke infrastructuur en goede werking kost zonder hen immers veel geld.

  • De administratieve rompslomp voor jeugdverenigingen moet drastisch worden verminderd.
  • Het gemeentebestuur moet de adviezen van de jeugdraad opvolgen ofwel ernstig weerleggen.
  • Jeugdlokalen moeten kunnen rekenen op gemeentelijke ondersteuning voor inbraak- en vandalismepreventie.
  • Het Vlaams Belang wil uiteraard dat de middelen die voor jeugdwerking worden vrijgemaakt, efficiënt en gericht worden ingezet. Een permanente evaluatie is op z’n plaats. We gaan er alleszins niet mee akkoord dat de overheid de jeugdwerking zou herleiden tot een pleidooi voor zoveel mogelijk diversiteit en multiculturaliteit.

  Actiepunten voor een plezante gemeente:

  Fuiven en rondhangen

  Een gemeentelijk aanbod van sportieve- en socioculturele activiteiten is bijzonder waardevol. Maar jongeren hebben ook nood aan niet georganiseerde vrije tijd. Fuiven en gewoon wat rondhangen horen daar bij. Het Vlaams Belang wil jongeren zeker de ruimte laten om mekaar informeel te ontmoeten buiten de school, club of vereniging.

  • Er wordt wel een duidelijke grens gesteld. Wanneer het rondhanggedrag schurkt tegen overlast, vandalisme of criminaliteit, dan wordt onmiddellijk ingegrepen.


  ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF