menu
Word Lid
10-puntenplan Vlaams Belang Brakel

10-puntenplan Vlaams Belang Brakel

1) Goed werkend gemeentebestuur
Brakel verdient een goed werkend gemeentebestuur met een burgemeester die zijn taak en verantwoordelijkheid opneemt en niet naar Brussel gaat voor een beter betaalde post. Een gemeente besturen mag geen goed betaalde ‘bijverdienste’ zijn. De nieuwe burgemeester moet daarom voltijds kiezen voor Brakel want er zijn problemen genoeg die om een oplossing vragen. De leden van het schepencollege moeten aanwezig en aanspreekbaar zijn. De gemeente moet sober en efficiënt omspringen met het geld van de belastingbetaler. Peperdure prestigeprojecten en vriendjespolitiek zijn uit den boze. Het Vlaams Belang pleit voor een zuinige, transparante ‘propere-handenpolitiek’. 80% van wat een gemeente doet, is dienstverlening. Op vragen van inwoners moet helder worden geantwoord. Klachten moeten vlot worden afgehandeld. Meldingen van mankementen, defecten of beschadigingen aan infrastructuur moeten snel worden opgevolgd. Aanwervingen van gemeentepersoneel gebeuren altijd op basis van examens.
De beste kandidaat krijgt steeds de job.

2) Toerisme – toerisme is economie.

Uit recente cijfers blijkt dat Brakel heel wat logiestoeristen aantrekt (meer dan 26.000 in 2017). Uit een studie blijkt dat dit soort toerist zowat 75 euro spendeert m.a.w. zijn bestedingen zijn een boost voor de lokale economie. Een andere studie toont aan dat de toerist zijn verblijf beleeft via het maken van wandelingen. Een professionele communicatie omtrent deze sterke punten moet gevoerd worden zowel in de klassieke media als, en vooral, de sociale media. Er zijn nu reeds inspanningen (websites, FB pagina’s en Twitter) maar het kan beter. Via sociale media kan een gerichte (betaalde) advertentiecampagne opgemaakt worden naar de juiste doelgroepen. De sociale media aanbieders beschikken over heel wat nuttige info. Er bestaan voldoende publicaties die aantonen dat een goed georganiseerd evenement met een goed concept een gemeente aantrekkelijker maakt.
De klassieke media spelen ook nog hun rol maar daar wordt schromelijk te kort geschoten. Brakel beschikt over een infokantoor dat helaas niet open is in weekend. Het Vlaams Belang wil dat het toerisme verder professioneel uitgebouwd wordt.
Onze visie: samen met Toerisme Brakel vzw moet er een jaarlijks actieplan (en met het nodige budget) opgesteld en uitgevoerd worden om nog meer logiestoeristen naar Brakel te lokken. Brakel bezit twee troeven daartoe: landschap, natuur en een gevarieerd logiesaanbod. Actie, kennis (gebruik van studies), budget en samenwerking zijn één van onze belangrijkste punten inzake toerisme Brakel.

3) Veiligheid: onze prioriteit!

Zonder veiligheid, geen leefbare gemeente. Met veiligheid begint alles: werken, sporten, winkelen, uitgaan, cultuur beleven...Vlaams Belang wil eindelijk een kordate en harde aanpak van alle vormen van criminaliteit. De strijd tegen hangjongeren, drugs, vandalisme, gewelddadige overvallen, diefstal, enz. moet fors opgedreven worden. Voldoende operationele interventieploegen zijn dan ook broodnodig. Op elk moment moet binnen de tien minuten een ploeg ter plaatse kunnen zijn. Het Vlaams Belang wijst op het nut van fiets- en motoragenten in de aanpak van straatcriminelen, maar ook op het belang van zichtbare en (anonieme) voetpatrouilles. Zeker op drukke plaatsen.

4) Factuur doen dalen

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur maatregelen neemt die de energie- en waterfactuur van onze inwoners kan doen dalen. Daarom moet een laagdrempelig energieloket worden opgericht waar (kandidaat)huurders en eigenaars terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op maat omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor de energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen.
Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur zelf nagaat waar en op welke manier kan worden bespaard. Bij energie-investeringen moet de energie-efficiëntste oplossing worden verkozen. Zo moet de openbare verlichting grondig worden ‘doorgelicht’.
De personenbelasting in Brakel moet verlagen van 8 naar 7% want we zijn de duurste gemeente in de Vlaamse Ardennen.


5) Sociale woningen voor onze eigen mensen eerst

De meest gekende kwetsbare groepen die lijden onder verborgen armoede zijn de ouderen en de alleenstaanden. De (financiële) middelen moeten daarom terechtkomen bij de mensen waarvoor ze écht bedoeld zijn. De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een beter en sociaal huurpatrimonium. Een toewijzingsreglement moet voorrang garanderen voor personen uit onze gemeente. Het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk moet beperkt worden tot 10% van het huurdersbestand. Kennis van het Nederlands is een voorwaarde en verplicht.

6) Extra aandacht voor onze horeca

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de bereikbaarheid van handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de fiets), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrum, enz. Als Brakel een levendige indruk wil maken, dan heeft de horeca daar een belangrijk aandeel in. Van volkscafés tot de betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. Wanneer de gemeente op het openbaar terrein een evenement organiseert, dan moet de horeca daar zoveel mogelijk bij betrokken worden. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Dergelijke winkels maken zich vaak schuldig aan oneerlijke concurrentie.

7) Een leefbare en propere gemeente

Iedereen kan vaststellen dat onze gemeente stilaan volgebouwd is. Daarom willen wij de resterende groene gebieden behouden. In het bijzonder willen wij een halt toeroepen aan de verkavelingscowboys die zelfs natuurlijke waterspaarbekkens niet willen ontzien. Om nadien dure ‘wachtbekkens’ te bouwen op waardevolle grond en op kosten van de gemeenschap.

Brakel is rijk aan mooie heuvelige landschappen: deze hebben erosie-gevoeligheid als nadeel. Hiertegen moeten alle beschikbare middelen worden ingezet want de vruchtbare laag teelaarde is het waardevolste kapitaal voor de akkerbouw, nu en in de toekomst.
Een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dringt zich dan ook op. Zwerfvuil en sluikstorten moeten fundamenteel worden aangepakt, want de maatschappelijke kost ervan is te hoog. Wanneer de overtreder wordt geïdentificeerd, dan moet die altijd worden beboet. Ook de opruimkosten moeten integraal op de overtreder worden verhaald. Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd.
Elke buurt moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers.
In het containerpark willen we een gezinsbonus invoeren: gezinnen mogen gratis 200 kg recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar aanvoeren. Het Vlaams Belang is voorstander van korte ketens tussen producent (landbouwer) en verbruiker. Het is gebleken dat de huidige distributie duur en fraudegevoelig is. Kleinschalige landbouw en veeteelt hebben vele voordelen (bv. minder transport = minder CO2 uitstoot en gezondere lucht) tegenover de huidige voedsel productiesystemen. Het Vlaams Belang steunt alle inspanningen die het gebruik van pesticiden doen dalen.
Het groenbeleid zal de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos betreffende nieuwe aanplantingen volgen: geen duur exotisch onaangepast groen (bomen en struiken) in onze gemeente. Lege ruimten moeten zo snel mogelijk met bomen opgevuld worden. Bermen moeten zo veel mogelijk worden beschermd.

8) Mobiliteit durven herbekijken: oprichten Verkeersraad

De mobiliteit en het parkeerbeleid kan beter. Daarom wil het Vlaams Belang een Verkeersraad oprichten naar voorbeeld van de Gecoro met aan het hoofd een onafhankelijke voorzitter die samen met ervaringsdeskundigen uit alle bevolkingsgroepen (senioren, jeugdbewegingen, gezinsbewegingen, handelaars, bedrijven, enz.) minstens tweemaal per jaar samenkomt en adviezen uitbrengt. Deze adviezen kunnen op de gemeenteraad gebracht worden na overleg met de bevoegde schepen. De leden moeten ook inzage krijgen in alle verkeersklachten die op het gemeentehuis binnenkomen

9) Zorg dragen voor onze allerkleinsten en senioren

Gemeentelijke kinderopvang kenmerkt zich door voldoende opvangplaatsen en flexibele openingstijden die rekening houden met ziekte van de ouders, onverwacht overwerk, vertraging van het openbaar vervoer, enz. De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeid actieve ouders. Vele senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat minder mobiele senioren niet geïsoleerd raken in hun woning en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en

durven verplaatsen. Tegen 2030 zal het aantal 80+’ers in Brakel met 26% zal stijgen en de leeftijdscategorie 65-79 jaar met 43%. De rusthuizen kampen nu al met een capaciteitstekort en werken met wachtlijsten. Het Vlaams Belang wil daarom dat er een toekomstvisie uitgewerkt wordt waarbij ouderenzorg betaalbaar blijft. Waarom geen gemeentelijk rusthuis?

10) Politiek is écht luisteren naar de mensen

Vlaams Belang vindt dat het gemeentebestuur écht naar de inwoners moet luisteren. Vaak ontpoppen zogezegde ‘inspraakrondes’ van het gemeentebestuur zich tot pure propagandatochten omdat de beslissing eigenlijk toch al genomen is. We kennen ondertussen ook de zogenaamde ‘internetinspraak’ waaraan inwoners kunnen deelnemen. Veel respons komt daar meestal niet op. Het Vlaams Belang hekelt het organiseren van schijninspraak. Natuurlijk is het uiteindelijk aan de politiek om knopen door te hakken en beslissingen te nemen, maar inspraak van onze inwoners is uitermate belangrijk om tot degelijke beslissingen te komen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF